Autoklub Žilina

05.12.2019 / 17:00

Automobilové kluby ako také sa začali vytvárať už v období Rakúsko-Uhorska. Známy bol napr. Uhorský automobilový klub, ktorý usporiadal v roku 1913 preteky Adria – Tatry, ktoré prechádzali aj cez Žilinu.
V Žiline pôsobilo viacero klubov, zväzov a združení, ktorých predmetom bol automobilizmus a s ním súvisiace aktivity.
Najvýznamnejším klubom bol však Autoklub Žilina, založený už v roku 1929.
Na decembrovej diskusii Genius Loci sa dozvieme o fungovaní klubu, o vtedajšej doprave ale aj o kráse historických vozidiel.

Hosťami moderovanej diskusie sú: historik dopravy Peter Šimko, zberateľ veteránov Pavol Skála a predseda súčasného autoklubu Daniel Hančík.
Moderátorom diskusie je Dominika Stránska.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Záznam z diskusie:

Foto: Marek Jančúch