O projekte

Mesto Žilina je vlastníkom kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác, významného skvostu secesnej architektúry, ktorý bol ešte donedávna nevyužívaný a takmer v havarijnom stave. Mestu v súčasnosti chýbajú adekvátne priestory pre rôzne expozície, kultúrno-osvetovú činnosť a oficiálne podujatia. Charakter, veľkosť, význam i poloha pamiatky v centre ju určujú pre bohaté spoločenské, informačné a reprezentačné účely. V budúcnosti má potenciál i pre zriadenie mestského múzea.

Zámerom Mesta Žilina je zachrániť a komplexne revitalizovať celú kultúrnu pamiatku, prezentovať jej pamiatkové hodnoty a sprístupniť ju verejnosti ako reprezentatívne multifunkčné kultúrne a spoločenské centrum, ktoré bude slúžiť na umelecké a remeselné expozície, hudobné produkcie a koncerty, osvetovú činnosť i informačné centrum. Pôjde o výstavné siene pre dočasné expozície, hudobné produkcie, prijatia oficiálnych návštev, umelcov, rodákov, oceňovaných občanov, literárne večery.

Palác bude zaujímavou zastávkou aj pre turistov a milovníkov histórie,  k dispozícii budú i prehliadky budovy a jej histórie, ktoré budú okrem plánovaných kultúrnych akcií významnou súčasťou jej života a ponukou v rámci kultúrno-poznávacieho turizmu regiónu. Spolu so svojim blízkym okolím ponúka Žilina komplexnú ponuku a úplný balík služieb pre turistov. Poloha paláca blízo centrálneho námestia ho predurčuje za významný turistický cieľ. Je tiež súčasťou tzv. Veľkého okruhu Historická Žilina, ktoré v rámci kultúrno-poznávacích okruhov „prehliadky významných objektov mesta Žilina“ pripravila a ponúka návštevníkom i obyvateľom TIK Žilina. V budúcnosti, po znovuotvorení verejnosti bude zaradený i do existujúceho okruhu „Židovská Žilina“.

V registri kult. pamiatok je pamiatka zapísaná ako „mestský palác s areálom“ a preto je nevyhnutné revitalizovať celý areál paláca. Palác má dve nadzemné podlažia, strešný priestor, je čiastočne podpivničený. Kompletný projekt obnovy pamiatky s areálom má 9 stavebných objektov. Pri príprave projektu boli zvažované rôzne varianty a vzhľadom na finančnú náročnosť bola rekonštrukcia pamiatky a  areálu rozdelená do dvoch projektov. Súčasťou prvej etapy projektu realizovaného v rámci Regionálneho operačného programu sú stavebné objekty: SO 01-Stavebné úpravy RP – reštaurátorské a stavebné práce a SO 03-06 (prípojka NTL plynovodu, kanalizácie, vodovodu a NN). V SO 01 sa obnoví strecha, narušený krov, komplet fasáda, vodorovné konštrukcie, podstatná časť interiéru, sanuje sa vlhkosť, sprístupní podkrovie.

Súčasťou projektu spolufinancovaného z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu SR je 2. etapa prác, ktorá zahŕňa stavebné a reštaurátorské práce v interiéri 1. nadzemného podlažia (pravé a ľavé krídlo) a 1. podzemného podlažia a rekonštrukciu areálu paláca (SO02, 07-09).  To zahŕňa asanácie v zadnom dvore paláca, zreštaurovanie pamiatkovo chráneného oplotenia od ulice, zrealizovanie oplotenia zadného dvora, spevnených plôch, sadových úprav (trávnaté plochy). Práce na vonkajšom areáli boli tiež konzultované s KPÚ a požiadavky zapracované do realizačnej PD.

V rámci prác v interiéri sú kľúčové reštaurátorské práce, ktoré prispievajú k ochrane, obnove a prezentácii hodnôt kultúrnej pamiatky (metódy konzervácie, rekonštrukcie a modernizácie). Odstránia sa nevhodné zásahy, pôdorys, hmota a štruktúra objektu sa zachová, výnimočne zachovalé dvere a okná budú prednostne umelecko-remeselne obnovené, obnoví sa štuková výzdoba exteriéru i interiéru, historické svietidlá, výnimočné oplotenie.

 

Fotogaléria z rekonštrukcie