Krajina Harmónie

15.12.2022 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Soňa Holúbková, Katarína Kocianová, Adam Čvirik, Ján Kerecman.
Nadácia Krajina harmónie pripravuje projekty, festivaly, sympóziá, prednášky, semináre, tvorivé dielne, klubové večery, súťaže, stretnutia pre mentálne, zmyslovo, citovo a telesne postihnutých ľudí. Pomáha k dotváraniu harmónie medzi ľuďmi s postihnutím a ľuďmi, ktorí s nimi žijú alebo pracujú.
Jedným z hlavných cieľov nadácie je začlenenie znevýhodnených ľudí do komunitného života.
Na diskusii sa dozvieme, okrem iného, aj čo symbolizuje cena Forresta Gumpa, ktorú nadácia udeľuje už od roku 1995.

Moderátorom diskusie je Dominika Stránska.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Vstup zadarmo.

Foto: Rosenfeldov palác