Potápačský klub

26.09.2019 / 17:00

Rozvoj potápania v Československu sa začal v 60 – tých rokoch. Pri vodáckej sekcii Zväzarmu vzniká odborná potápačská skupina. V roku 1957 boli v NDR vyškolení štyria inštruktori športového potápania pre ČSR, ktorí vyškolili prvých 20 inštruktorov pre kraje a okresy. Od roku 1960 sú organizované kurzy pre potápačov, inštruktorov, rozhodcov a trénerov.

V tomto období je založený aj potápačský klub MANTA Žilina vedený Ing. Petrom DERKITSCHOM. Medzi zakladajúcich členov patrili Andrej DVORECKÝ, Július HVEZDA, MUDr. Pavel MAREK, Peter KARPIŠ, Ladislav SEDLAČKO, Ivan KORŽ, Zdeněk GERMANIČ, Viera BENIAČOVÁ, Marián PSOTA a ďalší.

Hlavnou náplňou klubu bolo športové potápanie v rámci Zväzarmu. V tejto dobe sa trénovalo v tzv. Skleníku v Celulózke. Od roku 1964 v prvom krytom 50 metrovom bazéne na Slovensku.

Športovci sa zúčastňovali majstrovstiev kraja a republiky s dobrými výsledkami. V rokoch 1964 – 1970 organizoval klub samostatné preteky ako Memoriál mjr. Václava JÍRU v športovom potápaní s medzinárodnou účasťou klubu (Rostock, Berlín, Talin, Moskva atď.). Okrem športového potápania sa klub zúčastňoval drobných akcií v pracovnom potápaní ( prieskumné a čistiace práce ).

V priebehu rokov v klube dochádzalo k veľkej migrácii členov. Pre fyzickú náročnosť prípravy potápačov a značné teoretické nároky pri skúškach na kvalifikačné stupne, ostali tí najvytrvalejší.

Na diskusii privítame šéfa potápačského klubu Petra Karpiša, ktorý klub riadil v 60 – tych rokoch. Zistíme ako sa kedysi chodilo na expedície, ale aj to, aké náročné je byť potápačom.

Ďalším hosťom je pán Jaroslav Koniarik, ktorý nám priblíži fungovanie potápačského klubu v súčasnosti.

Hosťami moderovanej diskusie sú Peter Karpiš, Juraj Karpiš a Jaroslav Koniarik.
Moderátorom diskusie je Michal Jurecký.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Video na youtube:

 

Foto: Marek Jančúch