Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru Žilina

21.04.2022 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Ivan Lupták, Juraj Danko a Milan Smetana.
Na diskusii nazrieme do zákulisia zboru, porozprávame sa o histórii a dôležitosti jeho vzniku a s vyslúženými ale aj súčasnými hasičskými záchranármi zaspomíname na rôzne záchranné akcie, či kuriózne situácie.
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru so sídlom v Žiline je zariadením Hasičského a záchranného zboru na zabezpečenie úloh Ministerstva vnútra SR v oblasti vykonávania záchranných, lokalizačných, likvidačných prác pri vzniku mimoriadnych udalostí a živelných pohrôm.
Moderátorkou diskusie je Dominika Stránska.Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.).

Vstup zadarmo.

 

Foto: Marek Jančúch / Rosenfeldov palác