Živena / Spolok slovenských žien

21.03.2019 / 17:00

Témou, už 22. diskusie Genius Loci bude Spolok slovenských žien / Živena.

Spolok slovenských žien Živena má dlhú históriu. Bol založený r.1869. Živena vznikla ako reakcia na spoločenský stav a postavenie slovenských žien vo veľmi ťažkých časoch. Jej základnou ideou bolo povznášať ženy a ich rodiny po stránke materiálnej, duševnej i duchovnej. Zosobňovala ideály, túžby i nádeje.

Hosťami moderovanej diskusie sú Martina Pazderníková, Daniela Daníková, Věra Kejlová.
Moderátorom diskusie je Michal Jurecký.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

 

Foto: Dominika Stránska