ZRUŠENÉ!_PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Ateliér v prírode. Pohľad do umenia land artu. / Dana Doricová

26.04.2022 / 17:00

PODUJATIE JE ZRUŠENÉ!
Mrzí nás to, ale podujatie sa ruší z dôvodu prekážky na strane hostí. O náhradnom termíne uvedenia prednášky vás budeme informovať!
 

Cyklus podujatí v Rosenfeldovom paláci s názvom Bližšie k umeniu bude pokračovať prednáškou z umenia 20. storočia, zameranou tiež, tak ako predchádzajúca, na vzťah človeka a prírody, človeka a krajiny.
Tentoraz v užšom pohľade a hlbšom ponore sa bude pod názvom Ateliér v prírode venovať len umeniu land artu.
Tendencii, ktorá sa formovala vo výtvarnom umení vo svete od 2. polovice 60-tych rokov 20. storočia a po roku 1970 aj v umení na Slovensku i v Čechách.
Poznáme ho aj pod termínmi environmental art či earth art.
Charakterizuje ho vytváranie prevažne monumentálnych priestorových diel a realizácií kompozícií a akcií v krajine a spolu s krajinou. Zostávali v prírodnom prostredí a postupom času s ním znovu splývali. Vnímanie, plynutie a pôsobenie času bolo ich súčasťou.
Ďalším prúdom bola práca a vytváranie intímnejších a poetickejších land artových diel tiež prírodnými materiálmi priamo v prírode i mimo prírodného prostredia.
Práce sa poväčšine uchovali vo forme fotografických a filmových dokumentácií alebo v prípravných kresbách, v záznamoch a textoch.
Umenie land artu je spojené s rodiacim sa ekologickým myslením, hľadaním nového vzťahu človeka s prírodou a stalo sa výrazom nových postojov umelcov k civilizácii.
Zároveň bolo pokračovaním idealistických túžob oslobodiť umenie od konzumu a obchodu, a prejsť mimo svet galérií.Dana Doricová je historička umenia, kurátorka a vysokoškolská pedagogička. Venovala sa a venuje výstavám a publikovaniu o kresbe (celoslovenské výstavy kresby v PGU v Žiline, medzinárodné bienále kresby v Plzni, výstavy v NG Praha, MG Brno, GMB Bratislava, výstavy v Česku, Maďarsku, Poľsku, Nemecku), slovenskému umeniu 20. storočia i umeniu súčasnému. Venuje sa aj keramickej tvorbe a mimo iné je aj autorkou alebo spoluautorkou viacerých monografických publikácií. Od roku 1978 je kurátorkou medzinárodného trienále Ekoplagát, publikuje o ekologických témach vo výtvarnom umení, najmä plagáte.
Zakladala PGU v Žiline a pracovala v nej, od roku 1995 prednášala dejiny umenia na katedre VŠVU a na PF ŽU (dnes KU) v Ružomberku a na Univerzite 3.veku ŽU v Žiline. Bola kurátorkou Galérie VARIAS v Žiline.Vstup zadarmo.

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.).

Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe respirátor, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy.