BLIŽŠIE K UMENIU: Človek a krajina. Človek a príroda. / Dana Doricová

29.03.2022 / 17:00

Podoby a premeny vzťahu vo výbere diel z histórie výtvarného umenia.
Prednáška cez vybrané diela výtvarného umenia priblíži zobrazovanie a vzťah ľudí ku krajine a prírode, ako sa menili v čase, vývoji a historických premenách spoločností, náboženstiev, filozofií, kultúr v čase od staroveku cez antiku, potom od stredoveku až po koniec 19. storočia v Európe, v ostatnom storočí aj v severnej Amerike.
V niekoľkých ukážkach priblíži aj krajinomaľbu a vzťah ku krajine v Číne a Japonsku, ktoré v závere tohto obdobia tiež ovplyvnili umenie Západu.
Sústredí sa na vstup prírody a krajiny do umenia v neskorom stredoveku a renesancii, kedy sa prvýkrát stretáme aj so zobrazením konkrétnej krajiny a miesta. Od 17. storočia si všimne vývoj v jednotlivých krajinách Európy, vznik krajinárskych žánrov, premeny obrazu a vnímania krajiny či prírody v čase narastania priemyslu a dopravy a nových poznatkov vedy, ktoré menili život stále širšej spoločnosti. Zmeny, ktoré vyvolal vynález fotografie, teória farieb a poznatky psychológie.
K vnímaniu výtvarných hodnôt diela pripojí odkrývanie ďalších čŕt života ľudí a spoločností v priebehu histórie, ktoré nám umožňuje umenie.Dana Doricová je historička umenia, kurátorka a vysokoškolská pedagogička. Venovala sa a venuje výstavám a publikovaniu o kresbe (celoslovenské výstavy kresby v PGU v Žiline, medzinárodné bienále kresby v Plzni, výstavy v NG Praha, MG Brno, GMB Bratislava, výstavy v Česku, Maďarsku, Poľsku, Nemecku), slovenskému umeniu 20. storočia i súčasnému umeniu (výstavy v PGU, na Slovensku a v zahraničí). Venuje sa aj keramickej tvorbe a mimo iné je aj autorkou alebo spoluautorkou viacerých monografických publikácií. Od roku 1978 je kurátorkou medzinárodného trienále Ekoplagát, publikuje o ekologických témach vo výtvarnom umení, najmä plagáte.
Zakladala PGU v Žiline a pracovala v nej, od roku 1995 prednášala dejiny umenia na katedre VŠVU a na PF ŽU (dnes KU) v Ružomberku a na Univerzite 3.veku ŽU v Žiline. Bola kurátorkou Galérie VARIAS v Žiline.Vstup zadarmo.

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.).

Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe respirátor, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy.