BLIŽŠIE K UMENIU: Umelci vo vojne – vojna v umení / Katarína Bajcurová

21.06.2022 / 17:00

Umelci vo vojne – vojna v umení / Umenie v časoch 1. svetovej vojny

Téma vojny v týchto dňoch rezonuje v našich mysliach a životoch s mimoriadnou – reálnou – silou. Vojna ako konkrétna historická udalosť bola v dejinách umenia prítomná vždy, umenie však nikdy nemlčalo (v zmysle starej latinskej sentencie Inter arma silent musae…), aj keď sa mu počas vojny zvlášť nikdy nedarilo…. v rôznej miere autenticity, zaujatia i zovšeobecnenia reflektovalo vojnové udalosti i skutočnosti a javy spojené s vojnou. Séria prednášok venovaná reflexii vojny vo vizuálnom umení začínala prednáškou Kataríny Bajcurovej, kurátorky Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Pôvodne bola pripravená k 100. výročiu prvej svetovej vojny a priniesla svojho druhu komentovanú obrazovú ikonografickú rešerš k problematike, pričom odráža posledný výskum dostupných prameňov, štátnych zbierok, predovšetkým galérií.
Téma zaujíma historičku umenia v dvoch líniách – historických trajektóriách: 1/akým spôsobom vkročila prvá svetová vojna do tvorby umelcov po línii ikonograficko-tematickej z hľadiska tvorby umelcov ako očitých svedkov (L. Mednyánszky, E. Halász Hradil, J. Koniarek a ďal.); 2/ či a akým spôsobom došlo k umeleckej reflexii tejto udalosti a ako to zasiahlo aj samotný vnútorný vývoj umenia dejín nášho modernizmu, umenia moderny Slovenska (A. Jasussch, M. Benka).

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.).

Vstup zadarmo.