D. Kosová Šuteková, Z. Mojžišová Cigánová, D. Sládková Paštéková / Na ružovom poli

13.06.2024 / 17:30

Koncept výstavy je postavený na duchovnom prepojení autoriek. Všetky tri študovali na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave v rokoch 1981 – 1985 v odbore keramika a porcelán. Majú teda spoločnú technologicko-estetickú východiskovú pozíciu, preto aj keď každá z inštalácií autoriek je svojbytná, výstava má jednotiacu poetickú líniu.

Vystavujú spolu už po tretíkrát a spoločne sa zúčastnili viacerých skupinových výstav: v Novogotickom kaštieli v Galante 2-krát, v Umelke v Bratislave, v Galérii Prádelna v Českom Krumlove. Spája ich aj komunikácia v mimo výtvarnej činnosti – tvorba publikácií, workshopy, zaujatie divadelným priestorom.

V priebehu rokov individuálneho tvorivého umeleckého formovania všetky tri autorky prechádzajú procesom utvárania nielen vlastnej výtvarnej výpovede, ale aj hľadania a nachádzania možností výtvarného vyjadrenia v rôznych materiáloch, technikách, technologických postupov a výrazov – ich výtvarnou výpoveďou je okrem artefaktov z keramiky, porcelánu aj grafika, ilustrácie, animácie, maľba, textilné a kovové materiály, smalt, a to ako v oblasti voľnej tvorby, tak aj designu.

Vo svojej tvorbe prekračujú hranice medzi úžitkovou a dekoratívnou polohou, medzi plošnou a priestorovou – sochárskou tvorbou, medzi kresbou, maľbou, grafikou a tvarovaním, modelovaním.
S ich tvorbou sa spája poetika komplexnej výtvarnej činnosti s rozmanitosťou využívaných tvorivých prístupov i technických postupov. Do svojej tvorby pretavuje každá vlastný životný príbeh, vlastnú skúsenosť a videnie vonkajšieho sveta, spája ich ale najmä to vnútorné, duchovné, roky spoločnej cesty svetom umenia a výsledkom je toto ich súznenie, ktoré môžeme spoločne objavovať na výstave.

Daniela Kosová Šuteková na výstave Na ružovom poli prezentuje porcelán, textil a maľbu. Vyjadrovacím jazykom Daniely sú základné geometrické prvky – kruh, štvorec a čiara. Používa ich vo všetkých technikách, ktoré sú jej doménou. Už v počiatku nápadu designových artefaktov je prítomné vedomie kontextu. Nevystavuje porcelán ako jednotlivé kusy, ale buduje prostredie. Osídlený priestor. Inštalácia výstavy má názov SKRYTÝ PÔ VAB KAŽDODENNOSTI. Artefakty sú: porcelán, arttex a maľba.

Zuzana Mojžišová Cigánová na výstave Na ružovom poli Zuzana vystavuje cyklus pod názvom MÚZEUM CHIMÉR.Chiméra, v tomto prípade nie je bájnym netvorom, ale chiméra ako vidina, zdanie, prelud alebo klam. Kolekcia vystavených artefaktov zahŕňa tapisérie tvorené technikou arttex a papierové objekty. Zuzanine artprotisy sú často záznamom okamihu, niekedy doslova detailom, v ktorom sa ocitáme v strede príbehov. Čo bolo predtým a čo bude potom, je už na citlivom vnímaní diváka. Svoje plastiky modeluje a vrství z papiera. Tento nesochársky materiál odkrýva krehkosť vonkajšej formy a akcentuje hĺbku a vážnosť vnútorného priestoru.

Dominika Sládková Paštéková  na výstave prezentuje cyklus veľkoplošných ilustrácií ku knihe
Michaila Bulgakova Majster a Margaréta, ktoré vytvorila k pripravovanej komiksovej verzii.
Ide o maľbu akvarelom, realistické zobrazenie skutočnosti so snovými, abstrahujúcimi prvkami.  V súčasnom momente je zmapovaný dej v súvislosti s prostredím. Zatiaľ nie sú rozpracované obrazy
na základe scenára, ktoré zachytávajú konkrétne epizodické udalosti, preto sú na výstave použité priame citáty z knihy, aby bol jasný tok deja. Inštalácia má názov PRÍBEH MAJSTRA A JEHO MARGARÉTY.

Kurátorkou výstavy je Dominika Sládková Paštéková.

Vernisáž: 13. júna 2024 o 17:30 hod.
Trvanie výstavy: 13. jún 2024 – 15. august 2024

Vstup zadarmo.

Foto: Rosenfeldov palác a Alžbeta Papíková