Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Žiline

16.11.2023 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Erika Kanátová, Milan Antal a MUDr. Blandína Lipková.

Život so zrakovým postihnutím je akiste plný rôznych prekážok. Činnosti vnímané väčšinovou spoločnosťou ako bežné, sa pre ľudí s takýmto druhom postihnutia častokrát stávajú dennodenným zápasom o dôstojný život. V ňom im aktívne pomáha občianske združenie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), ktoré má pobočku v každom slovenskom krajskom meste. Poslaním tohto združenia je poskytovanie sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia. Ako sa žije nevidiacim a slabozrakým v Žiline? Sú tu pre nich vytvorené vyhovujúce podmienky? Ako vyzerá bežný deň zrakovo postihnutého človeka?
O spôsoboch, ktorými zrakovo postihnutým môžeme pomáhať, hľadať a nachádzať empatiu, solidaritu, to čo máme spoločné namiesto odlišností, sa porozprávame v novembrovej diskusii Genius Loci.

Moderátorom diskusie je Milan Hrbek.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Vstup: 3,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo

Foto: Rosenfeldov palác