Rádioamatéri

17.10.2019 / 17:00

Mestský rádioklub OM3KZA bol založený v septembri 1950 ako organizácia združujúca ľudí so záujmom o elektroniku a vysielanie na rádioamatérskych pásmach.
Kto si raz postavil kryštálku, najjednoduchší prijímač, nikdy nezabudne na pocit, ktorý mu priniesol objav rádiových vĺn, radosť z fungujúceho prístroja postaveného vlastnými rukami, niečo z objaviteľského nadšenia Marconiho, Popova alebo Teslu.

Informácie o počiatkoch amatérskeho rádia na území Žiliny sú stratené v nenávratne. Známe je len to, že pred druhou svetovou vojnou bol v meste spojovací pluk a je dosť pravdepodobné, že tu pôsobil aj niekto, kto sa zaoberal aj vysielaním na amatérskych pásmach.
Z obdobia krátko po vojne sa tiež žiadne záznamy nezachovali. No skupina záujemcov o vysielanie určite existovala, keď v roku 1950 vznikol Mestský rádioklub, vtedy ešte pod patronátom ROH. Zakladateľský štatút alebo listina sa žiaľ nezachovali.

Hosťami moderovanej diskusie sú Mojmír Jagoš, Milan Zubácky
a Branislav Kiša.
Moderátorom diskusie je Michal Jurecký.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Video na YouTube:

Foto: Marek Jančúch