Tučniaky Žilina

05.03.2020 / 17:00

Tučniaky Žilina to sú priatelia zimného plávania a otužovania.
Ponúkajú mnohoročné skúsenosti s otužovaním, vhodné lokality, pomoc, rady, odporúčania pre začínajúcich plavcov.

Na Slovensku sa otužilectvo spája s názvom Ľadové medvede, ale v Žiline máme družné, spoločenské a vytrvalé tučniaky.

Klub usiluje o propagáciu otužovania predovšetkým ako prostriedku k upevneniu telesného zdravia a odolnosti, k posilneniu duševného zdravia, vôle, psychickej vyrovnanosti, sebadôvery. Ale aj ako spôsobu relaxácie, príjemnej zábavy a zdroja vnútornej pohody. V spojení so zdravou životosprávou, dostatkom pohybu a športu vedie členov k aktívnemu a zdravému životnému štýlu.

Hosťami moderovanej diskusie sú František Butek, Jozef Repčík a Marta Plaštiaková.
Moderátorom diskusie je Martin Benikovský.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Záznam z diskusie:

Foto: Marek Jančúch