Židovská náboženská obec

03.03.2022 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Pavel Frankl a Ján Hanák.

Pavel Frankl je od roku 1990 predsedom Židovskej náboženskej obce v Žiline. Zaslúžil sa o jej znovu oživenie. Okrem iného riadil opravu ortodoxnej synagógy na ul. Daniela Dlabača, kde je zriadená stála expozícia judaík. Pod jeho vedením bola vlani v priestoroch bývalého židovského starobinca na Hollého ulici zriadená Pamätná izba Vrbu a Wetzlera.

Ján Hanák sa narodil v Žiline, okrem množstva aktivít napísal aj knihu Na tenkom ľade. Kniha je pozoruhodnou výpoveďou o jeho živote. Dielo však neobsahuje iba smutné spomienky z obdobia druhej svetovej vojny, keď ako 9-ročný prekročil brány koncentračných táborov v Seredi a Terezíne, ale aj zážitky zo školských čias, vojenskej služby, športových aktivít a bohatej lekárskej praxe.

Zhodou okolností sú obaja hostia bývalými žilinskými hokejistami. Na diskusii nazrieme do histórie, pripomenieme si založenie Židovskej náboženskej obce, ale aj aký bol život židovských rodín v Žiline od polovice 19. storočia dodnes. Veselými historkami, či zážitkami nazrieme do zákulisia tejto významnej inštitúcie, ale aj do životov našich hostí.

Po diskusii navštívime Pamätnú izbu Vrbu a Wetzlera, kde v spolupráci s TIK mesta Žilina prebehne prehliadka.
Moderátorkou diskusie je Dominika Stránska.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.).

Vstup zadarmo.

Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe respirátor, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy.

Foto: Marek Jančúch / Rosenfeldov palác