PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Ateliér v prírode / Dana Doricová

25.10.2022 / 17:00

Pohľad do umenia land artu
Cyklus podujatí v Rosenfeldovom paláci s názvom Bližšie k umeniu bude pokračovať prednáškou z umenia 20. storočia, zameranou na vzťah človeka a prírody, človeka a krajiny.
Tentoraz v užšom pohľade a hlbšom ponore sa bude pod názvom Ateliér v prírode venovať len umeniu land artu. Tendencii, ktorá sa formovala vo výtvarnom umení vo svete od 2. polovice 60-tych rokov 20. storočia a po roku 1970 aj v umení na Slovensku i v Čechách.
Poznáme ho aj pod termínmi environmental art či earth art.
Charakterizuje ho vytváranie prevažne monumentálnych priestorových diel a realizácií kompozícií a akcií v krajine a spolu s krajinou. Zostávali v prírodnom prostredí a postupom času s ním znovu splývali.
Vnímanie, plynutie a pôsobenie času bolo ich súčasťou.
Ďalším prúdom bola práca a vytváranie intímnejších a poetickejších land artových diel tiež prírodnými materiálmi priamo v prírode i mimo prírodného prostredia.
Práce sa poväčšine uchovali vo forme fotografických a filmových dokumentácií alebo v prípravných kresbách, v záznamoch a textoch.
Umenie land artu je spojené s rodiacim sa ekologickým myslením, hľadaním nového vzťahu človeka s prírodou a stalo sa výrazom nových postojov umelcov k civilizácii. Zároveň bolo pokračovaním idealistických túžob oslobodiť umenie od konzumu a obchodu, a prejsť mimo svet galérií.
Na záver prednáška priblíži niekoľko podôb vplyvu jeho myšlienok či foriem, ktoré nachádzame v súčasnosti aj u nás.Dana Doricová je historička umenia, kurátorka a vysokoškolská pedagogička. Venovala sa a venuje výstavám a publikovaniu o kresbe (celoslovenské výstavy kresby v PGU v Žiline, medzinárodné bienále kresby v Plzni, výstavy v NG Praha, MG Brno, GMB Bratislava, výstavy v Česku, Maďarsku, Poľsku, Nemecku), slovenskému umeniu 20. storočia i umeniu súčasnému. Venuje sa aj keramickej tvorbe a mimo iné je aj autorkou alebo spoluautorkou viacerých monografických publikácií. Od roku 1978 je kurátorkou medzinárodného trienále Ekoplagát, publikuje o ekologických témach vo výtvarnom umení, najmä plagáte.Zakladala PGU v Žiline a pracovala v nej, od roku 1995 prednášala dejiny umenia na katedre VŠVU a na PF ŽU (dnes KU) v Ružomberku a na Univerzite 3.veku ŽU v Žiline. Bola kurátorkou Galérie VARIAS v Žiline.

Ako kultúrna a umelecká inštitúcia sme sa rozhodli zarámcovať série prednášok o umení, ktoré sme nazvali “Bližšie k umeniu“. Tento rámec sme už použili pri niektorých prednáškach aj v minulosti, avšak až teraz dozrel čas aj pre nás ho uchopiť z pozície jasného dramaturgického celku.
„Bližšie k umeniu“ bude predstavovať a približovať širokej verejnosti témy dotýkajúce sa výtvarného umenia vo všeobecnosti, ale aj v jeho konkrétnosti. Na umenie sa nie vždy stačí len pozerať, ale treba sa o ňom aj rozprávať, pochopiť a vedieť “prečítať“
Považujeme za umenie komunikovať umenie vám – návštevníkom.
Tento dialóg je dôležitý pre jeho uchopenie a pochopenie na úrovni každého z nás.
Chceme informovať, vzdelávať, rozvíjať diskusie nad umením – približovať ho.
Oslovujeme odborníkov a ľudí ktorí majú čo povedať k problematike umenia a vďaka nim byť bližšie k umeniu.

Vstup zadarmo.