Jana Hojstričová / Palo Macho

15.08.2019 - 18.10.2019

Jana Hojstričová
Albumové listy

Autorská výstava Jany Hojstričovej predstavuje priestorovú fotografickú inštaláciu, v rámci ktorej sa kombinuje fotografia, forma laboratórneho stola a podoba náučných albumov. Východiskom pre takéto uvažovanie je inšpirácia autorky historickou vedeckou fotografiou 19.storočia, cez ktorú sa vtedy šírilo poznanie geografické, prírodovedecké, medicínske, alebo topografické.

Inšpirácia technickým obrazom 19.storočia nie je náhodná, naopak patrí k aktuálnym polohám súčasnej fotografie, ktorá tieto východiská nanovo reaktualizuje. Ale už v kontexte so súčasnou situáciou. Kým fotografia 19.storočia reprezentovala istý druh vedeckého poznania, dnes sme svedkami archivácie a ukladania vedeckých dát do digitálneho prostredia.

Kombinácia historických artefaktov a najmodernejších digitálnych technológií nie je jediným kontextom diela. Autorka si uvedomuje, že fotografický experiment 19.storočia postavený na svetle a fotosenzitívnych materiáloch vytvára v kombinácii so súčasnými digitálnymi technológiami nové zmysluplné experimentovanie s obrazom.

Obsahom výstavy je najmä príroda, prírodovedecké východiská a bádanie minulých dekád. Rôznorodé artefakty zo zbierok prírodovedných múzeí alebo inštitúcií autorka nanovo reinterpretuje, laboruje tak v priestore medzi umením a vedou, medzi tvorbou a vedeckou evidenciou. Zaujímavé je aj uvedomenie si, že životným štýlom dneška sa stáva záujem o ekologické problémy sveta, pritom ľudstvo čím ďalej menej trávi čas v prírode. Väčšina z nás žije v mestách a ľudia svoje deti vychovávajú cez interaktívne digitálne prírodovedné múzeá.

Kurátorka: Bohunka Koklesová

Architekt výstavy: Marcel Benčík

„Realizáciu projektu podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia“

Palo Macho
Regály

Napriek tomu, že názov výstavy REGÁLE znie tak trošku pragmaticky, tak ide o inštaláciu, ktorá kombinuje kovové a sklenené prvky v konštruktivistickom charaktere. Kovové prvky slúžia ako nosná konštrukcia, ktorá vymedzuje mikropriestory vyplnené fúkanými, tavenými alebo maľovanými sklenenými platňami. Nosná konštrukcia nie je však stafážou umeleckých diel, ale je svojbytnou súčasťou celej inštalácie.

Inštalácia vo svojich horizontálnych a vertikálnych rovinách umožňuje vkladať a vysúvať jednotlivé sklenené platne, inštalácia sa tak môže interaktívne meniť v čase a priestore, môže vytvárať nové mozaiky, prípadne nachádzať nové súvislosti medzi jednotlivými dielami.

Regál je vo svojej podstate niečo veľmi praktické a pragmatické, jeho ozvláštnením sa dostáva do umeleckého kontextu a vytvára svojbytnú skeletovú schránku.

Kurátorka: Bohunka Koklesová

Architekt výstavy: Palo Choma

„Realizáciu projektu podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia“

Výstava spojená s komentovanou prehliadkou bola sprístupnená 15. augusta 2019 o 17:30 hod.

Vernisáž sa konala 12. septembra 2019 o 17:30 hod.

 

Foto: Marek Jančúch