Genius Loci Žilina

Genius Loci Žilina

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Genius Loci: Archeológia

Genius Loci: Žilina 1968

Genius Loci: Bábkové divadlo Žilina

Genius Loci: Knižnica na Studničkách

Genius Loci: Stavoprojekt

Genius loci Zbor Žilincov

GENIUS LOCI Majstri remesiel

GENIUS LOCI Basketbal v Žiline

Genius Loci Spevácke zbory

GENIUS LOCI Tanečné školy

Genius Loci Divadlo Maják

GENIUS LOCI Atletika v Žiline

GENIUS LOCI – Dežo Hoffmann

GENIUS LOCI Žilina – Literárno – dramatického odboru ZUŠ L. Árvaya

GENIUS LOCI Klub filmových amatérov Žilina

GENIUS LOCI Základná umelecká škola Ladislava Árvaya v Žiline

GENIUS LOCI Žilinský festival fašiangových masiek